Máy lắc sàng

Price: Quick contact

- Máy lắc sàng sử dụng trong tiêu chuẩn công nghiệp, chỉ có hai kích thước vận hành

- Điểm đặc biệt cho phép phần vật liệu xếp tầng và tìm giới hạn của vật liệu

Model: RX-29 & RX-30
Origin : Ws Tyler - Mỹ
Status :Liên hệ

RX-29: Thiết kế cho kiểm tra kích thước 8”/200mm

RX-30: Thiết kế cho kiểm tra kích thước 12”/300mm

- Dao động: 278±10/phút

- Biên độ dao động: 1-1/8” x 7/16”